Hotel Continental Brno Hotel Continental Brno

AKCE

Objevte Brno!

Rezervace

Rezervace pokoje

Informace o zpracování osobních údajů

AKCE

Objevte Brno!

Rezervace

Rezervace pokoje

PRÁVNÍ INFORMACE, ÚVOD

Tyto internetové stránky byly vytvořeny tak, aby poskytovaly informace o Hotelu Continental Brno.

IDENTIFIKACE

Tyto internetové stránky vlastní a provozuje společnost SEVAS, spol. s r. o., Kounicova 680/6, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 41603419, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2573.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Tyto internetové stránky slouží pouze k informačním účelům. Ačkoliv se společnost SEVAS, spol. s r. o. bude vždy snažit o to, aby informace (o službách, nabídkách, promo akcích, kampaních, společnosti atp.) dostupné nebo zpřístupněné na těchto webových stránkách, prostřednictvím elektronické pošty (email) nebo jiným obdobným způsobem byly co možná nejpřesnější a aktuální, nepřijímá jakoukoli odpovědnost za údaje, které jsou na nich prezentovány. Tyto informace jsou obecné povahy a mohou být kdykoli ze strany společnosti SEVAS, spol. s r. o. jednostranně měněny. Údaje uvedené u jednotlivých služeb mají pouze informativní charakter a společnost SEVAS, spol. s r. o. si vyhrazuje právo tyto informace kdykoli změnit. Zveřejnění jakýchkoli údajů na těchto webových stránkách nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu (zejména nemůže být považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy).

Případné ceny služeb uváděné na těchto webových stránkách jsou cenami doporučenými společností SEVAS, spol. s r. o. a mají pouze informativní charakter. Pro aktuální informace zejména o cenách nebo podmínkách se obracejte na naši infolinku, kontakt naleznete zde.

Pokud jakýkoli návštěvník těchto webových stránek poskytne informace ve formě komentářů, návrhů, nápadů, jako součást svých otázek nebo podobně za využití mechanismů na těchto stránkách uvedených, nemá SEVAS, spol. s r. o. žádnou povinnost ve vztahu k takovým informacím. Tímto poskytnutím návštěvník výslovně uděluje licenci a souhlasí s tím, že SEVAS, spol. s r. o. může tyto dobrovolně poskytnuté informace volně reprodukovat, využívat, zpřístupňovat a distribuovat dalším osobám bez jakéhokoli omezení, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných subjektů. Společnost SEVAS, spol. s r. o. nenese odpovědnost za obsah či funkčnost těchto webových stránek třetích osob. Uvedení odkazu neznamená, že společnost SEVAS, spol. s r. o. schvaluje obsah webových stránek těchto třetích osob ani tím nepřebírá odpovědnost za důvěryhodnost těchto stránek či jejich provozovatelů.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Texty, obrázky, zvuky, animace, videa a další součásti těchto webových stránek jsou majetkem SEVAS, spol. s r. o. či k nim SEVAS, spol. s r. o. užívací práva na základě smluvních ujednání.

Užití, kopírování, distribuce nebo reprodukce obsahu těchto webových stránek jakýmikoliv prostředky mohou být prováděny pouze s předchozím písemným souhlasem SEVAS, spol. s r. o., ledaže se jedná o užití pro vlastní soukromé nekomerční účely v souladu se zákonem a za předpokladu, že při něm nedochází k porušení práv SEVAS, spol. s r. o. a na jakékoliv kopii obsahu webových stránek bude uveden zdroj, tedy webové stránky [ www.continentalbrno.cz ].

OCHRANA SOUKROMÍ

V této části bychom Vás rádi informovali o aspektech ochrany Vašich osobních údajů, které uvedete na těchto webových stránkách v rámci své registrace a jejich užití dle zákona o Ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění (dále jen „ZOÚ“) a dle zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. v platném znění (dále jen „ZSIS“).

Především Vás tímto informujeme o existenci automatického souboru (elektronické databáze), za nějž odpovídá SEVAS, spol. s r. o., který slouží k uchovávání osobních údajů, které nám poskytujete v rámci své registrace prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na těchto webových stránkách.

Osobní údaje poskytnuté SEVAS, spol. s r. o. prostřednictvím registračního formuláře budou uchovávány ve shora uvedeném automatickém souboru pro účely zasílání odpovědí na Vaše dotazy a dále pro marketingové a obchodní účely, zejména pro zasílání aktuálních informací, obchodních sdělení, novinek a službách Hotelu Continental a k jejich nabízení na Vámi poskytnutou emailovou adresu. Svou registrací udělujete souhlas SEVAS, spol. s r. o. se zpracováním a užitím svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v registračním formuláři na dobu 5 let od provedení registrace.

Ohledně práv na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, podání vysvětlení, odstranění závadného stavu formou blokování, doplnění nebo likvidace osobních údajů, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, které Vám přiznává ZOÚ můžete uplatnit písemně na adrese: SEVAS, spol. s r. o., Kounicova 680/6, Veveří, 602 00 Brno.

Uvedení chybných, nesprávných nebo nekompletních údajů v registračním formuláři nám může znemožnit Vás kontaktovat. Věříme, že jste si jisti, že informace a osobní údaje, které nám zasíláte a uvádíte jsou správné a skutečné a že nás opravňujete zpracovávat je za podmínek výše uvedených.

Za účelem zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů, zabránění jejich změně, ztrátě nebo neoprávněného nakládání a/nebo přístupu k nim, jsme zavedli nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření v souladu s ZOÚ.

POUŽITÍ A NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIES

Na této internetové stránce se používá software k analýze používání. Díky vyhodnocení těchto dat je možné získat cenné poznatky o potřebách uživatelů. Tyto poznatky přispívají k dalšímu zlepšení kvality nabídky a obsahu. Jednotlivě se přes každý pokyn ukládá na neomezenou dobu následující datový záznam:

 • anonymizovaná forma IP adresy požadujícího počítače
 • datum a čas pokynu, příp. požadavku
 • název načtené stránky, příp. souboru
 • odkaz, ze které stránky tato stránka byla načtena
 • uživatelem použitý prohlížeč včetně verze prohlížeče
 • uživatelem použitý operační systém.

Tyto informace se vyhodnocují ke statistickým účelům. Přitom se jedná výlučně o informace, které nepřipouští žádné vyvození závěru vedoucí k Vaší osobě. Jako jednotlivý uživatel zůstáváte anonymní.
V této souvislosti se používají také takzvané cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uložené na počítači návštěvníka internetové stránky a tak umožňují opětovné poznání návštěvníka na anonymním základě.
Na těchto internetových stránkách také používáme nástroje a služby poskytované společnostmi Google, Inc. a Seznam.cz, a.s., především pak Sklik, Google Analytics a Google AdWords včetně remarketingu / retargetingu a přehledů o demografii a zájmech uživatelů. Získané údaje se ukládají výlučně anonymizovaně.

Tento webový server používá dva typy souborů cookies:

 • Dočasné soubory cookies, které jsou uloženy ve vašem webovém prohlížeči jen v průběhu trvání relace.
 • Trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy ve vašem webovém prohlížeči mnohem déle (jak dlouho, to závisí na době existence konkrétních souborů cookies).

Jak tento webový server soubory cookies používá a které informace do nich ukládá?

Dočasné soubory cookies:

 • Vám dovolují uchovávat si informace při přecházení z jedné stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaně zadávat určité údaje.
 • Zajišťují v průběhu relace přístup k uloženým informacím.

Trvalé soubory cookies:

 • pomáhají nám jednoznačně vás identifikovat (pomocí čísla, takže nejste identifikováni osobně), jestliže opětovně navštívíte náš server
 • slouží k vytváření anonymních statistických údajů, pomocí kterých zjišťujeme, jak uživatelé naše stránky využívají, a můžeme tomu přizpůsobovat jejich strukturu; neumožňují nám osobně vás identifikovat

NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIES

Kdykoliv máte možnost na této webové stránce deaktivovat soubory cookies.

Změny nastavení cookies – odkazy na stránky výrobců prodlížečů:

Vezměte prosím na vědomí, že cookies, které jsou nepostradatelné pro funkčnost internetové stránky, jsou vyjmuté z evropské směrnice a nemohou být deaktivovány. Pokud cookies deaktivujete, nastaví se ve Vašem prohlížeči opt-out cookie, aby Váš nesouhlas mohl být přiřazen. Pokud používáte jiný prohlížeč, resp. jiné koncové zařízení, nebo cookies smažete, musíte znovu provést deaktivaci cookies.

Používáním těchto webových stránek berete na vědomí a souhlasíte s používáním cookies a shromažďováním osobních informací na webu www.continentalbrno.cz

Za používání cookies a shromažďování souvisejících informací je odpovědná společnost SEVAS, spol. s r. o., Vaše případné dotazy a požadavky zasílejte na adresu: info@continentalbrno.cz